ادامه خرید

مجموعه رودری سمند طرح پژواک (چرم)

زیبایی بیشتر به واسطه هارمونی رنگها

جلوگیری و پرهیز از آلودگی

جایگزینی چرم بجای پارچه

نوسازی داخل کابین خودرو

سهولت در پاکیزگی و نصب

انتخاب رنگ

قیمت : 2,800,000  ریال  

پنل رودری چرمی 4عدد

دستگیره مچی 4 عدد

جانقشه ای 2عدد

عایق صداگیر و آبگیر 4عدد

بخــش عمــده ای از فضــای داخلــی کابیــن خودروهــا را پوشــش مــی دهنــد نقــش بــه ســزایی را در زیبایــی و هارمونـی بـا سـایر قطعـات و مجموعـه هـای درونـی اتـاق ایفـا مـی کنـد. از اینـرو مجموعـه رودریهـای هـر خـودرو بسـته بـه کلاس خـودرو توسـط طراحـان تعریـف مـی شـوند. بکارگیـری تکنولوژیهـای مـدرن، اسـتفاده از پارچـه، چـرم و یـا سـایر اجـزای تزئینـی، تفـاوت هـای چشـمگیری را در ایـن نـوع محصـولات ایجـاد مـی کننـد.

محصولات پیشنهادی