ادامه خرید

عایق درب موتور پژو 206

عایق درب موتور پژو 206

رنگ : مشکی

قیمت : 410,000  ریال  

عایــق هــای اســتاندارد مــورد تائیــد خودروســازان از مــواد الیــاف طبیعــی و ترکیــب رزیــن بــا لایــه پوششــی نانــوون تهیــه مــی شــوند. اصلــی تریــن عملکردهــای ایــن قطعــات عبارتنــد از : جذب و پیشگیری از انتقال گرمای محفظه موتور به داخل کابین خودرو جذب و کاهش انتقال صدای موتور و اجزا متحرک به داخل کابین خودرو پیش گیری و کاهش ریسک آتش سوزی احتمالی ناشی از جرقه و یا بخارات اشتعال زا در محفظه موتور