ادامه خرید

رودری تیبا

رودری اصلی تیبا

محصول فابریک و اصلی 

رنگ فابریکی

 

انتخاب درب

قیمت : 1,144,000  ریال  
قیمت قدیم : 1,196,000  ریال  

بخــش عمــده ای از فضــای داخلــی کابیــن خودروهــا را پوشــش مــی دهنــد نقــش بــه ســزایی را در زیبایــی و هارمونـی بـا سـایر قطعـات و مجموعـه هـای درونـی اتـاق ایفـا مـی کنـد. از اینـرو مجموعـه رودریهـای هـر خـودرو بسـته بـه کلاس خـودرو توسـط طراحـان تعریـف مـی شـوند. بکارگیـری تکنولوژیهـای مـدرن، اسـتفاده از پارچـه، چـرم و یـا سـایر اجـزای تزئینـی، تفـاوت هـای چشـمگیری را در ایـن نـوع محصـولات ایجـاد مـی کننـد.

 


رودري خودرو محصولي است كه پنل فلزي خودرو را پوشش داده و به سرنشين اين امكان را مي دهد كه :
مهمترين كليد هاي عملكردي را در دسترس داشته باشد.
بر اساس كلاس خودرو و طراحي امكان قرارگيري محفظه هايي همچون جا روزنامه اي، ‌جاي كارت و ... بر روي آن امكان پذير است و در اكثر خودروهاي موجود يكي از مناسبترين محلهاي نصب بلندگو هاي صوتي بشمار مي آيد.

محصولات پیشنهادی
مجموعه کامل رودری پراید  X100

مجموعه کامل رودری پراید X100

قیمت :1,900,000  ریال  

قیمت قدیم:2,200,000  ریال  

رودری پژو پارس سال

رودری پژو پارس سال

قیمت :2,100,000  ریال  

قیمت قدیم:2,300,000  ریال  

رودری پژو 206

رودری پژو 206

قیمت :1,103,000  ریال  

قیمت قدیم:1,208,000  ریال