ادامه خرید

نمد سقف پژو 206

اتمام موجودی
قیمت : 2,730,000  ریال  

پوشــش بدنــه فلــزی فوقانــی خودروهــا بواســطه لایــه فومــی آســتر شــده فــرم پذیــر، تزئیــن مــی شــود. شــاکله اصلــی فضــای بصــری، بواســطه رنــگ تــوام بــا فــرم ســقف در هــر خــودرود متفــاوت اســت. قابلیت شستشوی عایق های سقف از جمله مزایای استاندارد بودن قطعه محسوب میشود. یکنواختــی ســطح و نداشــتن پــرز و چروکیدگــی از دیگــر پارامترهــای اســتاندارد میباشــد کــه بصــورت ظاهــری قابــل مشــاهده اســت

 

کالای فابریک و مورد استفاده در خط تولید خودرو ساز