ادامه خرید

تودری پژو پارس سال

انتخاب موقعیت

انتخاب رنگ

قیمت : 3,960,000  ریال  

بخــش عمــده ای از فضــای داخلــی کابیــن خودروهــا را پوشــش مــی دهنــد نقــش بــه ســزایی را در زیبایــی و هارمونــی بــا ســایر قطعــات و مجموعــه هــای درونــی اتــاق ایفــا مــی کنــد. از اینــرو مجموعــه تودریهــای هــر خــودرو بســته بــه کلاس خــودرو توســط طراحــان تعریــف مــی شــوند. بکارگیــری تکنولوژیهــای مــدرن، اســتفاده از پارچــه، چــرم و یــا ســایر اجــزای تزئینــی، تفــاوت هــای چشــمگیری را در ایــن نــوع محصــولات ایجــاد مــی کننــد. 

با توجه به محدودیت کمی منابع چوبی و مواد پلاستیک، و رشد روز افزون تقاضای مصارف به مواد اولیه با کیفیت و طول عمر بیشتر، و همچنین توجه به جنبه های نوآوری محصولات و اثرات زیست محیطی، میتوان از مواد کامپوزیت چوب پلاستیک(WPC) بعنوان یک تکنولوژی پیشرونده و قابل توسعه نام برد. 

بطور کلی کامپوزیت چوب- پلاستیک از تریک یا فاز پلیمر طبیعی (الیاف چوبی و سلولزی) و یک فاز پلیمر مصنوعی (ترموپلاستها) حاصل میشود. 

منابع چوبی و سلولزی به صورت خاک اره چوب، پودر چوب و کاغذ و سایر الیاف طبیعی مانند کنف،باگاس، کاه گندم و برنج، پوست گیاهان و ... در این نوع کامپوزیت مورد استفاده قرار میگیرد. 

ترموپلاستیکهایی همچون (PS، PVC، PE و PP) بدلیل خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب، فراوانی و قیمت مناسب و فرآیندپذیری (توسط روشهای متداول پلاستیکها) برای WPC ارجحیت دارند. 

کاربردهای متنوع و چشم انداز مناسبی برای کامپوزیتهای چوبی در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار میگیرند. 


تودری خودرو محصولی است كه پنل فلزی خودرو را پوشش داده و به سرنشين اين امكان را می دهد كه :
مهمترين كليد های عملكردی را در دسترس داشته باشد.
بر اساس كلاس خودرو و طراحی امكان قرارگيری محفظه هايی همچون جا روزنامه ای، ‌جای كارت و ... بر روی آن امكان پذير است و در اكثر خودروهای موجود يكی از مناسبترين محلهای نصب بلندگو های صوتی بشمار می آيد.