ادامه خرید

رودری پراید + ساترینو

آینه هوشمند ساترینو

بدون نیاز به سیم کشی

نصب آسان ، سریع و ایمن 

استفاده از تکنولوژی دیجیتال 

 

سهولت در پارک کردن به ویژه در کنار گذرهای پر ریسک

تنظیم موقت آینه به ویژه آینه سمت راست در هنگام رانندگی

بهره مندی از خدمات پس از فروش دریافت سایر اجزای مورد نیاز در صورت بروز حادثه

قیمت : 2,950,000  ریال  

بخــش عمــده ای از فضــای داخلــی کابیــن خودروهــا را پوشــش مــی دهنــد نقــش بــه ســزایی را در زیبایــی و هارمونـی بـا سـایر قطعـات و مجموعـه هـای درونـی اتـاق ایفـا مـی کنـد. از اینـرو مجموعـه رودریهـای هـر خـودرو بسـته بـه کلاس خـودرو توسـط طراحـان تعریـف مـی شـوند. بکارگیـری تکنولوژیهـای مـدرن، اسـتفاده از پارچـه، چـرم و یـا سـایر اجـزای تزئینـی، تفـاوت هـای چشـمگیری را در ایـن نـوع محصـولات ایجـاد مـی کننـد.

پکیج کامل چهار درب  

رودری فوق قابل نصب روی کلیه مدلهای پراید میباشد

 
مشتری گرامی ، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، محصول فوق، بعنوان یک مکانیزم الزامی است که هم اینک در تمامی خودرو ها به صورت تعریف شده در دسترس قرار دارد خودروی پراید و ماهیت اقتصادی آن موجب حذف این آپشن کاربردی شده است از اینرو با استفاده از تکنولوژی و طراحی مهندسی به سادگی این تمهید ارزشمند قابل افزودن به پراید می باشد. بدون اینکه تغییر در سیستم های برقی و یا سیمکشی خودرو صورت پذیرد این محصول کاملا بدون ریسک با سهولت در نصب راحتی و امکان ویژه ای را در رانندگی ایجاد می کند و باعث ارزشمندی برای شما خواهد بود

محصولات پیشنهادی
مجموعه رودری X100

مجموعه رودری X100

قیمت :1,750,000  ریال  

قیمت قدیم:1,880,000  ریال  

جامپ استارتر

جامپ استارتر

قیمت :3,000,000  ریال  

قیمت قدیم:4,000,000  ریال