ادامه خرید

مجموعه کامل رودری پراید X100

با این محصول ظاهر پراید خود را نو کنید 

 قابل نصب بر روی پراید 131 ، پراید 132 و پراید 111 و 141 جدید

 

قیمت : 2,400,000  ریال  

و 4 عدد دستگیره درب بازکن داخل

2 عدد کلید شیشه بالابر برقی برای رودری های جلو راست و چپ

2 عدد دستگیره شیشه بالابر برای درب های عقب

4 عدد درپوش جای پیچ دستگیره ها

36 عدد خار فنری پلاستیکی مربوطه

بخــش عمــده ای از فضــای داخلــی کابیــن خودروهــا را پوشــش مــی دهنــد نقــش بــه ســزایی را در زیبایــی و هارمونـی بـا سـایر قطعـات و مجموعـه هـای درونـی اتـاق ایفـا مـی کنـد. از اینـرو مجموعـه رودریهـای هـر خـودرو بسـته بـه کلاس خـودرو توسـط طراحـان تعریـف مـی شـوند. بکارگیـری تکنولوژیهـای مـدرن، اسـتفاده از پارچـه، چـرم و یـا سـایر اجـزای تزئینـی، تفـاوت هـای چشـمگیری را در ایـن نـوع محصـولات ایجـاد مـی کننـد.

پکیج کامل چهار درب  

رودری فوق قابل نصب روی کلیه مدلهای پراید میباشد 

 


رودری خودرو محصولی است كه پنل فلزی خودرو را پوشش داده و به سرنشين اين امكان را می دهد كه :
مهمترين كليد های عملكردی را در دسترس داشته باشد.
بر اساس كلاس خودرو و طراحی امكان قرارگيری محفظه هايی همچون جا روزنامه ای، ‌جای كارت و ... بر روی آن امكان پذير است و در اكثر خودروهای موجود يكی از مناسبترين محلهای نصب بلندگو های صوتی بشمار می آيد.