ادامه خرید

مجموعه رودری X100

این محصول شامل تخفیف پلکانی میشود ، تخفیفات بر اساس جدول زیر میباشد

ردیف تعداد سفارش میزان تخفیف
1 10 5.8
2 50 13
3 125 به بالا 18.5

انتخاب رنگ

قیمت : 1,540,000  ریال  

بخــش عمــده ای از فضــای داخلــی کابیــن خودروهــا را پوشــش مــی دهنــد نقــش بــه ســزایی را در زیبایــی و هارمونـی بـا سـایر قطعـات و مجموعـه هـای درونـی اتـاق ایفـا مـی کنـد. از اینـرو مجموعـه رودریهـای هـر خـودرو بسـته بـه کلاس خـودرو توسـط طراحـان تعریـف مـی شـوند. بکارگیـری تکنولوژیهـای مـدرن، اسـتفاده از پارچـه، چـرم و یـا سـایر اجـزای تزئینـی، تفـاوت هـای چشـمگیری را در ایـن نـوع محصـولات ایجـاد مـی کننـد.

محصولات پیشنهادی